Algemene voorwaarden Strauswolfs

 1. Strauswolfs
  1. Strauswolfs B.V. (hierna: “wij”, “ons”, “onze”, “Strauswolfs”) is een advocatenkantoor en gebruiker van deze algemene voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze relatie met de gebruiker van onze diensten (hierna: “u”), of dat nou is omdat u een overeenkomst met ons heeft gesloten, van onze diensten gebruik maakt of met ons communiceert, waaronder door het bezoeken van onze website www.strauswolfs.nl.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing in geval van onrechtmatige daad, en blijven ook in de toekomst van toepassing, dus ook als u bijvoorbeeld na een tijdje weer opnieuw van onze diensten gebruik maakt of van andere diensten gebruik maakt.
  3. Deze algemene voorwaarden zijn er niet alleen voor ons, maar ook voor iedereen die voor of bij ons werkt of heeft gewerkt (waaronder onze advocaten, maar ook externe advocaten of juridisch adviseurs), alle voormalige, huidige of toekomstige directe of indirecte bestuurders of aandeelhouders, onze stichting beheer derdengelden, en verder iedereen waarvoor wij aansprakelijk kunnen zijn. Ieder van hen kan zich rechtstreeks op deze algemene voorwaarden beroepen.
  4. Andere algemene voorwaarden of andere voorwaarden of bepalingen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Opdrachten
  1. Een opdracht tussen u en ons komt tot stand doordat u een opdracht aan ons verleent en wij die opdracht aanvaarden. Een advocaat die voor of bij ons werkzaam is aanvaardt een opdracht nooit voor zich, maar altijd voor Strauswolfs. De advocaten die voor of bij ons werken worden dus nooit zelfstandig gebonden.
  2. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten en niet van toepassing.
  3. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan onze dienstverlening aan u.
 4. Derden
  1. Wij mogen anderen (met een mogelijk afwijkend uurtarief) inschakelen om een opdracht geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren.
  2. Als anderen worden ingeschakeld (denk bijvoorbeeld aan deurwaarders, notarissen, fiscalisten, adviseurs of andere advocaten), dan gebeurt dat volledig voor uw rekening en risico, tenzij anders wordt overeengekomen. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor deze derden of de wijze waarop ze hun werk doen (of juist niet of niet goed doen).
 5. Vergoeding en kosten
  1. Behalve als anders wordt overeengekomen, verrichten wij onze werkzaamheden op uurbasis. Het uurtarief en eventuele kosten worden, voor zover wettelijk vereist, vermeerderd met 21% BTW. Wij mogen onze uurtarieven op elk moment herzien. Als we dat doen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen en mag u de overeenkomst met ons onmiddellijk opzeggen.
  2. Onze werkzaamheden noteren wij in tijdseenheden van 6 minuten. Elk deel van die tijdseenheid wordt als volledige 6 minuten genoteerd.
  3. Kosten die wij maken en verband houden met onze werkzaamheden voor u, zoals reis- en verblijfkosten en kosten van anderen (denk bijvoorbeeld aan de Kamer van Koophandel, het Kadaster en griffierecht), worden doorbelast. Wij mogen die kosten op elk moment bij u in rekening brengen.
  4. Wij mogen op elk moment een voorschot bij u in rekening brengen. Hiermee kunnen wij zowel kosten als onze vergoeding verrekenen. Behalve als anders wordt overeengekomen, zijn wij pas verplicht om met onze werkzaamheden te beginnen of om onze werkzaamheden te continueren nadat het voorschot door ons is ontvangen.
  5. Behalve als anders wordt overeengekomen, moeten onze declaraties binnen 14 dagen na de datum van de declaratie volledig zijn betaald. Na het verstrijken van deze termijn bent u van rechtswege in verzuim. Kosten die verband houden met de betaling komen voor uw rekening.
  6. Als u niet op tijd of niet volledig betaalt, bent u buitengerechtelijke kosten aan ons verschuldigd. Deze kosten bedragen 10% van het totaal dat u niet of te laat heeft betaald, met een minimum van EUR 40. Als we kosten moeten maken om een niet betaalde declaratie (of een deel daarvan) bij u via de rechter te innen, komen die kosten volledig voor uw rekening. Hieronder vallen ook de volledige advocaatkosten.
  7. Wij zijn bevoegd om op elk moment onze werkzaamheden op te schorten als u deze algemene voorwaarden niet naleeft of als wij verwachten dat u deze niet zal naleven.
 6. Informatieplicht
  1. U bent verplicht om ervoor te zorgen dat de volgende informatie correct, volledig en tijdig door ons wordt ontvangen:
   1. alle informatie die van belang kan zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
   2. alle informatie waar wij om vragen.
  2. U garandeert dat de informatie als bedoeld onder artikel 6.1 hierboven steeds correct, volledig en niet misleidend is.
 7. Controleplicht
  1. U bent verplicht om communicatie, documenten en andere informatie die u van ons ontvangt zo spoedig mogelijk na ontvangst te controleren op fouten. Ook bent u verplicht om zo spoedig mogelijk te controleren of wij uw opdracht goed hebben uitgevoerd.
 8. Klachtplicht
  1. Als u van mening bent dat wij een prestatie niet naar behoren hebben verricht, dan moet u dat schriftelijk en onder opgave van reden bij ons melden. Dit doet u uiterlijk binnen 14 dagen nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken. Doet u dat niet, dan kunt u op het gestelde gebrek in de prestatie geen beroep meer doen. Dit artikel is een invulling van artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. Aansprakelijkheid
  1. Wij staan niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
  2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico. Als onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een bepaald geval wel dekking biedt, maar geen bedrag wordt uitgekeerd, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico. Als onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een bepaald geval geen dekking biedt, dan zijn wij alleen aansprakelijk voor schade die is te wijten aan, is ontstaan door of verband houdt met onze opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval is onze totale aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het Factuurbedrag (zie hierna) gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de datum waarop de omstandigheden die de aansprakelijkheid hebben veroorzaakt voor het eerst hebben plaatsgevonden. Het “Factuurbedrag” zoals hiervoor vermeld, betekent het bedrag dat wij daadwerkelijk van u hebben ontvangen als betaling van enige facturen gedurende de relevante periode van 6 maanden in het dossier waarin de aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden, minus de verschuldigde BTW.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor of jegens anderen (denk bijvoorbeeld aan deurwaarders, notarissen, fiscalisten, adviseurs of andere advocaten). Wij zijn ook niet aansprakelijk voor de wijze waarop anderen handelingen verrichten, werkzaamheden uitvoeren of overeenkomst naleven (of juist niet of niet goed verrichten, uitvoeren of naleven). Dit betekent ook dat wij niet aansprakelijk zijn als wij iets niet kunnen doen of niet goed doen door een fout die is veroorzaakt door een ander.
  4. U vrijwaart ons en degenen genoemd in artikel 2.3 tegen alle vorderingen of aanspraken van anderen die voortvloeien uit of verband houden met een door u gegeven opdracht of onze werkzaamheden voor u. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.
  5. Wij zijn niet aansprakelijk voor immateriële schade of indirecte schade, waaronder gevolgschade bestaande uit gederfde omzet, inkomen of winst, verlies van klanten, vorderingen van derden, verlies van overeenkomsten of zakelijke mogelijkheden, productieverlies, gemiste (geanticipeerde) besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminderde goodwill of reputatie, waardevermindering van goederen, vernietiging, beschadiging of verlies van (elektronische) gegevens of documenten, en andere gevolgschade.
  6. Naast de gevallen genoemd in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek, zijn wij ook niet aansprakelijk ingeval van werkstaking, arbeidsconflicten, ziekte, storingen of (technische) defecten, brand, belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoringen of fouten van anderen.
  7. Ingeval griffierecht wordt geheven, moet u dat op tijd en volledig betalen. Als u dat niet doet, dan kan dat nadelige gevolgen voor u meebrengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet op tijd of niet volledig betalen van griffierecht.
 10. Geen verrekening of opschorting
  1. U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van uw recht tot verrekening en opschorting.
 11. Beëindiging overeenkomst
  1. U kunt een overeenkomst met ons op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving. Ook wij kunnen een overeenkomst met u op elk moment beëindigen door een schriftelijke kennisgeving. Een beëindiging van de overeenkomst laat de verschuldigdheid van de gedeclareerde en nog te declareren werkzaamheden en eventuele kosten onverlet.
 12. Wijzigingen
  1. Deze algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd eenzijdig door ons worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zullen ten minste 14 dagen van te voren aan u worden toegezonden. De gewijzigde voorwaarden zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding, tenzij u de overeenkomst met ons daarvoor heeft beëindigd met inachtneming van artikel 11.1.
  2. Verder is een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tussen u en ons alleen geldig als dit uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd.
 13. Inzage
  1. Deze algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op uw verzoek aan u toegezonden. Deze algemene voorwaarden zijn ook te vinden op onze website: www.strauswolfs.nl.
 14. Nietigheid
  1. Als een beding (of een deel daarvan) ongeldig, nietig of onafdwingbaar is of wordt, tast deze ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan en blijven deze algemene voorwaarden voor de rest in stand.
  2. Als een beding (of een deel daarvan) ongeldig, nietig of onafdwingbaar is of wordt, zijn partijen gebonden aan een geldige, niet nietige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk een vergelijkbaar resultaat heeft als het oorspronkelijke beding, gegeven de strekking en de overige inhoud van deze algemene voorwaarden.
 15. Rechts- en forumkeuze
  1. Op de overeenkomst tussen u en ons en op deze algemene voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en ons of deze algemene voorwaarden (ook in geval van onrechtmatige daad) moeten in eerste aanleg exclusief – dus met uitsluiting van andere fora – worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Versie 2023